Projekt "Z rodziną mogę więcej"

PROJEKT „Z RODZINĄ MOGĘ WIĘCEJ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w kwietniu 2012 roku rozpoczął po raz piąty realizację projektu systemowego „Z rodziną mogę więcej”.
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.1., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów OPS Dzielnicy Praga Północ z rodzin wieloproblemowych, w okresie od 01.04.2012 do 31.10.2014 r., w związku z czym zaplanowano podpisanie 124. kontraktów socjalnych (80 nowych uczestników i 44 osoby powracające do projektu).

Cele szczegółowe projektu, to:

- podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy u 45 (32 K) uczestników projektu,

- podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności wychowawczych w 50. rodzinach z problemami wychowawczymi,

- uzupełnienie wykształcenia w formie edukacji szkolnej u 2. uczestników projektu z względnieniem ich indywidualnych potrzeb,

- zapobieganie dysfunkcjom 45. osób (34 K) w tym w otoczeniu rodziny, w sprawowaniu opieki rodzicielskiej i funkcjonowaniu rodziny oraz podniesienie ich poziomu materialnego,

- podwyższenie poziomu aktywności zawodowej, umiejętności psychospołecznych i umiejętności poszukiwania pracy u 75. (55 K) uczestników.

Do uczestników projektu kierowane są konkretne działania w ramach aktywnej integracji. Kontrakty socjalne realizowane są z zastosowaniem 4 instrumentów aktywnej integracji. Projekt zakłada zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu
do każdego z uczestników projektu.

1. Działania w ramach aktywizacji zawodowej:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z trenerem pracy.

2. Aktywizacja zdrowotna:

 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • grupa wsparcia,
 • porady psychologiczne.

3. Aktywizacja społeczna:

 • warsztat umiejętności psychospołecznych,
 • warsztat wychowawczy,
 • współpraca z asystentem rodziny,
 • wyjazd integracyjny (w 2012 i w 2014 r.)

4. Aktywizacja edukacyjna:

 • warsztat aktywizacji zawodowej,
 • uzupełnienie wykształcenia w formie edukacji szkolnej,
 • szkolenia zawodowe.

Zajęcia, podczas których zapewniony jest poczęstunek oraz opieka nad dziećmi, prowadzone są metodami aktywnymi (dyskusje, burze mózgów, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne i grupowe). Trenerzy w zależności od tematyki zajęć opracowują dla uczestników autorskie materiały szkoleniowe.

W ramach pracy animatora w Klubie Samopomocy Rodzinie organizowane są także dodatkowe zajęcia dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

W 2012 r. odbyły się zajęcia z wizażu (18 os.), spotkania z dietetykiem (7 os.), dogoterapia dla dzieci (14 os.), kurs pierwszej pomocy (6 os.), samoobrona dla kobiet (7 os.), trening radzenia sobie ze złością i ze stresem (15 os.), impreza andrzejkowa (11 os.) oraz zabawa mikołajkowa (35 os.).

Uczestnicy projektu mogą także skorzystać ze szkoleń zawodowych.
W 2012 r. zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:

- Archiwista (1 os.),

- Grooming (1 os.),

- Stylista paznokci (2 os.),

- Masaż I i II stopnia (2 os.),

- Nowoczesne techniki sprzedaży (1 os.),

- Fryzjer stylista (2 os.),

- Kurs kadrowo - płacowy od podstaw (1 os.), 

- Opiekun osoby starszej (4 os.),

- Kursy komputerowe różnego stopnia (2 os.),

- Grafika komputerowa (1 os.),

- Kasy fiskalne – obsługa (2 os.),

- Kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 os.) ,

- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (1 os.),

- Samodzielny księgowy od podstaw – specjalista ds. rachunkowości (2 os.).

Rekrutacja do projektu jest zamknięta. Wstępna rekrutacja została dokonana w momencie pracy nad projektem przez pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostają podpisane kontrakty socjalne. Kontrakty socjalne zawierają zobowiązania obu stron, w tym możliwości udzielenia wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych działań aktywnej integracji. Praca socjalna realizowana jest przez pracownika socjalnego, dodatkowo zatrudnionego w ramach realizacji projektu oraz dwóch etatowych pracowników socjalnych Ośrodka, wspomaganych pracą asystentów rodziny, którzy realizują swoje zadania bezpośrednio w środowisku uczestników projektu. Zaplanowano, że wsparciem asystentów rodziny w czasie trwania projektu objętych zostanie 25 uczestników wraz z ich rodzinami.

W czasie trwania projektu na bieżąco mierzone są zakładane rezultaty twarde i miękkie oraz produkty. W 2012 r. zostały osiągnięte następujące rezultaty: twarde – zawarte kontrakty 43(30K), z czego Projekt ukończyło 26 osób i w 2013 r. kontynuuje 12 (9K); indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zrealizowało 29 osób, warsztat aktywizacji zawodowej 39 osób, kursy zawodowe i komputerowe łącznie ukończyło 21 uczestników.                                                                                                                                                                         

Udział uczestników projektu w warsztatach umiejętności wychowawczych, warsztatach psychospołecznych, w grupie wsparcia, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej i zajęciach dodatkowych w ramach pracy Animatora w Klubie Samopomocy Rodzinie, przyczynił się do wzrostu: poziomu kompetencji wychowawczych u 27 osób; poziomu komunikacji i rozwiązywania problemów oraz pogłębienia więzi w rodzinie u 31 osób, motywacji i wiary we własne siły u 33 osób. Wskaźniki rezultatów są mierzone za pomocą ankiet, list obecności, liczby zawartych kontraktów socjalnych i uzyskanych certyfikatów, opinii, sprawozdań.

Sporządził: Anna Sikora, 11.03.2013 r.

 

Postępowanie Nr: 1/EFS/2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Postępowanie Nr: 1/EFS/2012 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Postępowanie Nr: 1/EFS/2012

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.