Pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 397/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

 

UZASADNIENIE

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyw sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych

  1. Podstawowe informacje o zarządzeniu
  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszarów: Pomoc społeczna.
  2. Cel wprowadzenia zarządzenia: Ujednolicenie zasad przyznawania zasiłku celowego                                    z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych, w związku z wejściem w życie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r.
  3. Zakres przedmiotowy zarządzenia –­ najważniejsze postanowienia: Ustalenie wytycznych dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie  bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych
  1. Komórka odpowiedzialna za realizację: Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje

  1. Przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym zarządzeniem:

1) faktycznego;

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu zubożeniem mieszkańców, brak wsparcia może powodować, że rodziny o niskich dochodach nie będą systematycznie lub wcale regulować opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Wsparcia wymagają przede wszystkim rodziny wielodzietne,  które od 1 kwietnia 2021 r. będą ponosiły zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat.

2) prawnego

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych udzielana będzie mieszkańcom Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 10649).