Ogłoszenie o zamówieniu na usługi (OPS/EFS/ZP/2/2021)

http://europa.um.warszawa.pl/sites/europa.um.warszawa.pl/files/logotypy_unijne_wydruk_kolorowy1_5.jpg?1569581381

Nazwa zadania: Usługi wsparcia rodziny w projekcie „Sami-dzielni" –przeprowadzenie zajęć z logopedii i reedukacji dla dzieci i młodzieży.

Znak sprawy: OPS/EFS/ZP/2/2021

 

 

 

Praski kokon

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 659 889,13 PLN
Wartość dofinansowania: 2 580 092,46 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 14.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Fundacją Wspierania Rodzin „Korale" i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Projekt „Praski Kokon” jest obecnie w drugiej z trzech faz – fazie testowania na terenie dzielnicy Praga-Północ, podobszarze Nowej Pragi obejmującym kwartał ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzką.

Projekt skierowany jest do:

 • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej
 • przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rodzin oraz same podmioty samorządowe, w tym te działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu zostały założone 3 etapy:

I. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie realizacji projektu - zrealizowany(od 03.04.2017 do 23.10.2017 r.)

II. Przetestowanie i upowszechnienie modelu - aktualnie realizowany (od 15.03.2019 do 14.04.2021 r.)

III. Włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym – (planowany 15.05.2021 – 14.11.2021 r.)

W ramach pierwszej fazy projektu „Praski kokon” przeprowadzono diagnozę potencjału środowiska lokalnego Nowej Pragi oraz wypracowano Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB). W efekcie tych prac powstały następujące produkty:

 1. Diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga-Północ w ramach projektu „Praski kokon”.
 2. Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB) wraz z następującymi załącznikami:
 • Standard Lokalnego Systemu Wsparcia Praski Kokon,
 • Rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodzin i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi (wraz z dwoma załącznikami), 
 • Akademia Rozwoju Talentów,
 • Poradnik dla specjalistów - jak pracować z rodzicami programem „Odzyskać dziecko”,
 • Poradnik Rodziny Wspierające, 
 • Załączniki do Edukacji Rodzinnej,
 • Załączniki do Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej.

Działania w ramach Modelu skierowane są do Odbiorców korzystających ze wsparcia w sposób:

 • intensywny -  to 15 rodzin (około 60 osób),
 • okazjonalny - to grupa około 180 osób - osoby z otoczenia rodzinnego, sąsiedzkiego i społecznego.

Dla grupy odbiorców korzystających ze wsparcia intensywnie przewidziano szereg działań wspierających:

 1. Wsparcie asystenta rodziny - asystent rodziny będzie pomagał w poprawie sytuacji życiowej. Jego działania ukierunkowane będą głównie pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców , rozwiązywaniu problemów w relacjach z dziećmi oraz rozwijaniu umiejętności społecznych. Asystent ponadto będzie towarzyszyć w kontaktach z instytucjami i służbami, edukował oraz wspierał w korzystaniu z przysługujących praw, form pomocy, leczenia, opieki nad dziećmi. Działania asystenta realizowane będą zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.)
 2. Wsparcie rodzin wspierających - wsparcie rodziny wspierającej to pomoc w różnych aspektach życia np. pomóc w organizowaniu czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce, udzielanie  wskazówek dotyczących wychowania dzieci. Celem wsparcia jest zaszczepienie pozytywnych wzorców w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.).
 3. Wsparcie pielęgniarki środowiskowej - objęcie rodzin wsparciem pielęgniarki środowiskowej, która pomoże rodzinom w zapewnieniu właściwej pielęgnacji oraz w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych rodziny.
 4. Usługi opiekuńcze – wsparcie dostępne według zapotrzebowania w sytuacjach, w których niezbędne jest zapewnienie opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców i opiekunów w działaniach w Projekcie.
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wsparcie dla dzieci, które mogą być realizowane przez rehabilitanta, fizjoterapeutę, logopedę, psychoterapeutę lub innych specjalistów, po zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.).
 6. Korzystanie przez dzieci w wieku 6-18 lat ze wsparcia w ramach Akademii Rozwoju Talentów (ART) zgodnie z Indywidualną Ścieżką Rozwoju Dziecka (IŚRD) w tym możliwe jest wsparcie: mentorów ds. rozwoju dzieci i młodzieży, psychologa, wzięcie udziału w weekendowych laboratoriach, kursie językowym, kursie komputerowym, kursie przedsiębiorczości i kooperacji, sprofilowanych warsztatach rozwoju zainteresowań, warsztatach twórczego myślenia i działania, korepetycjach, warsztatach wyrównywania kompetencji społecznych.
 7. Edukacja Rodzinna – wsparcie edukacyjne w obszarze umiejętności wychowawczych oraz edukacji finansowej obejmujące dwa warsztaty wyjazdowe: oraz 9 warsztatów jednodniowych w Warszawie.
 8. Wsparcie w ramach Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej –wsparcie realizowane przez specjalistę aktywizacji rodzin w społeczności oraz animatorów samopomocy sąsiedzkiej w środowisku lokalnym, które będą umożliwiać spędzenie czasu i nawiązanie relacji w lokalnej społeczności. Wsparcie to uwzględnia także organizację wydarzeń sąsiedzkich.
 9. Udział w programie „Odzyskać dziecko”- w rodzinach, w których zdiagnozuje się taką potrzebę, będzie mogło zostać zastosowane wsparcie w postaci udziału w programie „Odzyskać dziecko” realizowanego w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych, w tym warsztatów.

Działania te mają na celu wsparcie rodziny w przeprowadzeniu zmian w obszarach:

 • praca zarobkowa i sytuacja finansowa rodziny
 • wyniki edukacyjne dzieci w tym frekwencja w szkole i uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych
 • relacje w rodzinie
 • relacje w lokalnej społeczności
 • spędzanie czasu wolnego
 • korzystanie z systemu wsparcia

Faza testowania zakłada również rozwój współpracy w ramach LSW. Opracowany zostanie program współpracy między instytucjami i organizacjami w ramach fazy testowania, uwzględniający cykliczne spotkania dla użytkowników Modelu i potencjalnych użytkowników Modelu oraz warsztaty merytoryczne dla użytkowników w fazie testowania, które zostaną wybrane i opracowane w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych.

Rezultat rozwoju współpracy w ramach LSW weryfikowany będzie na podstawie opisu sytuacji, uwzględniającego obszary:

 • wspólnie podejmowanie inicjatywy (przez różne podmioty)
 • znajomość usług oferowanych przez inne podmioty na rzecz mieszkańców
 • atmosfera współpracy
 • świadomość mocnych i słabych stron systemu wsparcia.

W ramach komponentu rozwoju współpracy planowane jest także stworzenie Mapy Potencjałów Lokalnych oraz budowanie Bazy Inicjatyw skierowanych do rodzin na wybranym terytorium.

W Modelu PDB zakładamy, że istniejące działania dla rodzin będą identyfikowane w ramach Mapy Potencjałów Lokalnych i następnie opisywane i rekomendowane w ramach Bazy Inicjatyw. Będzie to swoista baza danych o przedsięwzięciach realizowanych na terenie wsparcia dla danej grupy odbiorców. W etapie testowanie do programu współpracy międzyinstytucjonalnej  zaproszone zostaną  nie tylko podmioty z terenu Pragi-Północ, ale także z innych części miasta, jeżeli oferują wsparcie rodzinom zamieszkującym podobszar Nowej Pragi, na którym testowany jest Model PDB.

Zobacz więcej:
http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/praski-kokon

Sami-dzielni

 
 
 
Ogłaszamy nabór uczestników do projektu pn.: „Sami-dzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa
w partnerstwie z Fundacją Atalaya oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie ... Zoabacz pełną treść o rekrutacji do projektu
 
Regulamin i załączniki:

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Atalaya

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN

Wkład własny: 106 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 
01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: 
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Atalaya

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

- 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,

- 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;

- 30 osób w procesie usamodzielniania. 

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny,

- Usługi wsparcia rodziny,

- Stworzenie mieszkań wspomaganych,

- Wsparcie w procesie usamodzielniania,

- Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,

- Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób.

 

Zobacz więcej:

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sami-dzielni

 

Rekrutacja na stanowisko asystent rodziny: http://www.opspragapolnoc.waw.pl/rekrutacja/605-asyst

 

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

logo

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Adresatami projektu są:

 1. Osoby dorosłe, mieszkańcy dzielnic: Wola, Praga Północ, Targówek:

- z zaburzeniami psychicznymi

- z niepełnosprawnością intelektualną

- ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

(z diagnozą wg. ICD-10 obejmującą grupy klasyfikacji od F00 do F99)

W szczególności osoby znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).

Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP) w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia. Projekt opiera się na idei „case management” („indywidualna koordynacja opieki”), która zakłada zintegrowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowanych do potrzeb beneficjenta.

Za długoterminową opiekę, przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia oraz pomoc w jego realizacji jest odpowiedzialna para doradców: Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradca - Ekspert przez Doświadczenie, którzy są indywidualnymi koordynatorami procesu wsparcia.

Oferowane formy pomocy:

 • Kompleksowa diagnoza potencjalnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej;
 • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia (wspólne ustalenie celów do zrealizowania, opracowanie metod i form wsparcia, informowanie o dostępnej w środowisku ofercie wsparcia i leczenia, współpraca ze środowiskiem klienta, współpraca z innymi specjalistami i placówkami leczenia i wsparcia, motywowanie i aktywizacja klienta, kryzysowe interweniowanie w przypadku zaistniałych trudności, zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji);
 • Możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami (pracownik socjalny, prawnik, psycholog, seksuolog);
 • Dostęp do mieszkania wspomaganego – docelowego na trenie dzielnicy Praga Północ;
 • Wsparcie w podejmowaniu zatrudnienia (usługi doradcy zawodowego i trenera pracy);
 • Możliwość wzięcia udziału w grupie samopomocowej i/lub warsztatach zdrowienia, podnoszących m. in umiejętnościspołeczne beneficjentów projektu,
 • Włączenie w działania animacyjne w społeczności lokalnej (m.in. grupy weekendowe, aktywizacja społeczno-kulturalna)
 • Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - grupa wsparcia.

Wdrożenie Zintegrowanego Modelu Leczenia i Wpierania Środowiskowego nie jest możliwe bez zaangażowania wielu podmiotów świadczących usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji projektu w każdej z trzech dzielnic objętych testowaniem zostanie powołany Dzielnicowy Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz powstaną Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (stacjonarne i mobilne), które będą miejscem pracy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia. PIK będą stanowiły centra koordynacji działań na rzecz beneficjentów oraz informacji o możliwych formach wsparcia (zarówno w ramach projektu, jak też w istniejącym systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

Projekt realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi i szpitalami: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę w realizacji tego projektu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia: telefoniczny (+48 577 903 009), mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub osobiście, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, przy ul. Targowej 82 (w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, na parterze) w poniedziałki i środy, w godzinach 10.00-18.00.

                                                                                                                            Z poważaniem,

Natalia Zawada, Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ

Emilia Kręciejewska, Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia

logo stopka

 

Postępowanie Nr: 1/ZP/EFS/2013

Nazwa przetargu: Usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 18 części.