Dział Środowiskowy

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegające się o pomoc:

  • usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze;
  • rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży;
  • instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4; - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.
  • finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.