Nasza działalność

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 

Na terenie ośrodka działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Prowadzi procedurę Niebieskiej Karty w związku z przemocą w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu:                                                          

Agnieszka Królikowska tel. 512 569 521, 22 511 24 13.


 

 

 

Placówki prowadzone przez OPS

Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez własne placówki, czyli Ośrodki Wsparcia:

  • Dom Samotnej Matki i Dziecka tel. 22 619-32-65, w którym przebywają matki z dziećmi - ofiary przemocy w rodzinie.
  • Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4, tel. 22 619-55-09, który świadczy całodzienną opiekę wraz z posiłkiem, działalnością kulturalną i rehabilitacyjną dla osób starszych.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także: Klub „Złotego Wieku” ul. Jagiellońska 56, tel. 22 818-64-02 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10°°- 18°°, oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Prowadzi działalność kulturalną.

Dział Środowiskowy

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegające się o pomoc:

  • usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze;
  • rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży;
  • instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4; - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.
  • finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.